استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 54272
  •  1388-10-13
مقصود از اصطلاح جوهر در اصطلاح فلسفه باستان همان موصوف يعنى موصوفِ صفات خارجى است
 
 54266
  •  1388-10-13
دكارت در كتاب تأملات تصريح می ‏كند كه «من»، موجود انديشنده هم با تغيير تصوراتم تغيير نمی ‏كنم و هم قابل تقسيم نيستم
 
قانون استحاله اجتماع نقيضين كه مورد قبول هيوم نيز هست،قضيه‏اى از قضاياى تركيبى عقلى است
 
در بعضى موارد، «كشف علت مادى» هم با حس ممكن نيست. مثلا كشف اتم كار عقل است نه حس
 
 54196
  •  1388-10-12
سخن مرحوم صدر در يكى دانستن تجربه و استقراء با سخن خواجه طوسى، مخالف است زيرا همان طور كه خواجه می ‏گويد تجربه با استقراء فرق دارد
 
ارسطوئيان منشأ «قانون عليت» و «استحاله تناقض» را از حيث شناخت‏شناسى بيان نكرده‏اند كه از كجا آمده است و يا آن را غلط بيان كرده‏اند
 
اشكال دوم هيوم كه در آن تحت تأثير افكار اوتركورى قرار داشته است، اين است كه: «حادثه بدون علت، مستلزم تناقض نيست».
 
اشكال ديگر بر هيوم در تعريف علت و معلول اين است كه وى گفته «علت و معلول، دو پديده متوالى هستند» اين گفتار هم غلط است
 
اين گفته هیوم تناقض گويى است زيرا شهودى بودن در اينجا يعنى بديهى بودن و بى‏نياز از اثبات بودن
 
جان لاك می ‏گويد: «قانون عليت» و «قانون استحاله اجتماع نقيضين» بديهى شهودى است نه بديهى فطرى
 
 
  • تعداد رکورد ها : 31